{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
1038_28-7-2017_Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư1038_28-7-2017_Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/14/2022 11:00 AMNo1Đã ban hành135000Phân loại 11038_28-7-2017_Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/14/2022 11:00 AMNoĐã ban hành1038-28-7-2017-cong-bo-chuan-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu

Quy trình thủ tục

TIN TỨC MỚI NHẤT

VIDEO